12.2.2011 Jan Wohlgemuth no responses

Moje moderní fakulta

Moje moderní fakulta

Podtitul: „Nesnažme se vyzrát nad podfuckem, učiňme ho nepotřebným“

Pokud chceme, aby Fakulta podnikatelská VUT v Brně (dále jen „FP“) uspěla v národním souboji univerzit a zároveň měla věhlas na poli mezinárodním, je třeba se přizpůsobit moderním trendům. A to zejména v komunikaci ke studentům a mezi nimi.

Klíčovým prvkem této snahy je vytvoření motivace na vedoucí ústavů a garanty předmětů, aby se pokusili hnout se zaseklou výhybkou. Jelikož každý impuls vedení směrem shora – dolů: od vedení fakulty, nařízení děkanky apod. je přijímán s velkou nevolí, je třeba vyburcovat motiv ze strany studentů.

Ten lze získat aktivní zpětnou vazbou aplikovanou anonymním dotazováním během celého semestru a zejména těsně po jeho zakončení. Nestačí pouze sestavit evaluační dotazník a vyhodnotit jeho výsledky. Je třeba provádět křížová srovnání, hodnocení předmětů, atraktivitu výkladu apod.

Velmi lákavým motivem může pro studenty být možnost sestavování výuky vlastními silami. S tím, že by každá část studentů vypracovala oporu pro danou část učiva předmětu, ta by byla dále zrecenzována zejména kolegy z druhých skupin (a rovněž vyučujícím), případně odprezentována.

Další možnosti zlepšení:

Na přednáškách i cvičeních se ztrácí příliš mnoho času vyřizováním formalit. Je jasné, že to je to co budeme všichni celý život dělat (pokud nebudeme mít to štěstí a nezaměstná nás nějaká kreativní agentura), je vyřizování formalit. Ovšem na vysokoškolskou půdu během aktivní výuky pro ni místo není. Jedná se zejména o dlouhé představování vyučujících, seznamování studentů s hodnocením předmětu, rozdělování do skupin na řešení semestrálních prací a případových studií, zadávání témat na tyto práce, tak aby byla odlišná v rámci skupiny, přesuny studentů mezi cvičeními, termíny psaní testů, předávání výsledků testů a další VELMI důležité studijní informace, které zabírají omezený čas, kdy může cvičící předávat cenné informace a zkušenosti. Nesnažím se říct, že tyto informace jsou nedůležité nebo, že se jim má dostat méně pozornosti. Rozporuji pouze místo a čas sdělení.

Informace o průběhu semestru MUSÍ být vytvořeny písemně a musí být umístěny na přístupném místě v celém průběhu semestru včetně zkouškového období a NESMÍ se v průběhu měnit. Pokud toto není splněno, automaticky se tím ztrácí určitá bonita u studentů, vznikají fámy, nejasnosti a nebývá to příjemné ani pro jednu zúčastněnou stranu.

Rovněž potom kontaktní informace na vyučující, jejich konzultační hodiny, číslo kanceláře, způsob upřednostňované komunikace, to vše jsou informace, který by měli studenti nalézt na webu. Musí ovšem mít důvěru v tyto informace, musí být vidět, že se tyto údaje editují, že se objevují nové informace a že jsou aktuální.

Zmínil jsem ale i přidělování témat, rozřazování studentů do skupin, odevzdávání písemných prací a podobně. Toto jsou činnosti, které bez určité míry komunikace se studenty provézt nelze. Ale přesto si myslím, že metoda tužky a papíru, která prokoluje učebnou není již nejefektivnější řešení. Zejména na půdě FP, kde byl již před léty nainstalován LMS systém Moodle a který všechny tyto funkcionality obsahuje a zvládá je bez sebemenších problémů. Umožňuje vypsat různá témata pro konkrétní studijní skupiny, zabrání také tomu, aby se do týmu přihlásilo více studentů, než je potřeba. Největší zbraní tohoto systému je ale možnost odevzdávání hotových prací přímo k přidělenému tématu. Systém rovněž umožňuje komentovat odevzdanou práci, vrátit ji k přepracování a podobně.

Pokud jsem se zmínil o odevzdávání semestrálních prací na fakultě, musím přidat ještě druhý aspekt, který jsem zpozoroval. Často jsou předkládány studenty práce nevalné kvality, práce neautorské a podobně. Motivem studentů pro toto není nic jiného, než předpoklad, že kontrola takové práce nebude příliš důkladná a že se na to zkrátka nepřijde. Nabízím na tomto místě svůj osobní názor, že tomu tak ve skutečnosti často bývá. Ale můžu se mýlit. Každopádně by výrazně pomohlo zavedení větší míry skupinového hodnocení. Pokud bychom našli způsob, jak odevzdané písemné a prezentační výstupy nechat hodnotit samotné studenty, mělo by to dvojí efekt. První a evidentní efekt by přišel s úsporou času nad (doufejme nad současnou podrobnou) kontrolou prací vyučujícím. Druhý potom ve zvýšené míře kvality odevzdávaných prací, kvůli obavám o hodnocení ve společnosti, motivu stát se lepším uvnitř skupiny, nebýt poslední a nejhorší.

Autor: Jan Wohlgemuth (jan@wohlgemuth.cz) – 11. 2. 2011

Share it!
Aenean mattis venenatis
Jan Wohlgemuth